Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Gospel Impact zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Gospel Impact behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gospel Impact. Gospel Impact is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Voor levering in Nederland worden standaard € 2,95 verpakkings- en verzendkosten in rekening gebracht.
3.3 Betaling geschiedt op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door Gospel Impact vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Gospel Impact anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling per post of per email aan info@gospelimpact.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Geen herziening aankoop

5.1 Zodra de koopovereenkomst is gesloten is de koop een feit.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Gospel Impact te respecteren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 U hebt de verplichting bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient u Gospel Impact hiervan zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gospel Impact de keuze de betreffende producten opnieuw ter beschikking te stellen of de factuurwaarde ervan te restitueren.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Gospel Impact  dan wel tussen Gospel Impact en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Gospel Impact, is Gospel Impact niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gospel Impact.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Gospel Impact in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gospel Impact gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gospel Impact kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door Gospel Impact gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gospel Impact deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gospel Impact in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gospel Impact vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 Gospel Impact is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Scroll naar boven