nlbannerwieisjezus

Wie is Jezus

Jezus is de bekendste persoon die ooit geleefd heeft. Misschien weet jij niet zoveel over Jezus of heb je zelfs nooit iets over Hem gehoord. Het bijzondere is dat Hij wel van jouw bestaan weet en zelfs enorm betrokken wil zijn bij jouw leven.

We gaan kijken wie Jezus is en wat Hij voor de wereld en voor jou gedaan heeft. Ook ga je zien hoe het voor jou mogelijk is om Hem persoonlijk te leren kennen.
Vandaag kan voor jou de deur open gaan naar een heel nieuw leven: een leven met Jezus!

Jezus is een bekend persoon
Meer dan de helft van de wereldbevolking heeft wel eens van Hem gehoord en de westerse jaartelling is op Zijn geboorte gebaseerd. Zijn denken heeft invloed gehad op de grondwetten van diverse landen en ook op de normen en waarden van onze maatschappij. Daarnaast wordt er over Hem gezongen in veel liedjes, komt Hij voor in de kunst en is een aantal van Zijn uitspraken in onze taal opgenomen. In het boek “De Bijbel” kun je over Jezus lezen. Dit boek is in meer talen vertaald dan welk ander boek ook.
Dit allemaal maakt het interessant om wat meer over Hem te weten te komen. Wie is Hij en wat heeft Hij betekend voor de wereld?

Het leven van Jezus
Jezus werd geboren in de plaats Bethlehem in Israël. Al op jonge leeftijd maakten Zijn woorden en wijsheid een bijzondere indruk op de mensen om Hem heen.
Toen Hij ongeveer dertig jaar oud was begon Hij door de steden van Israël te trekken om de mensen te vertellen over God. Hij zei dat God Zijn Vader was en dat Hij door God gezonden was. Hij vertelde de mensen over Gods liefde en Gods plannen met de mensen. Jezus had oog voor alle soorten mensen: man en vrouw, arm en rijk, jong en oud, met of zonder nood. Hij had echter speciaal aandacht voor de mensen die het in het leven verprutst hadden. Hij zei dat Hij juist voor hen gekomen was.
Op een gegeven moment stelde Hij twaalf mannen aan om met Hem samen te werken. Zij gingen ook over God vertellen.
Jezus deed ook bijzondere dingen. Zo genas Hij zieke mensen en deed wonderen. Onder andere veranderde Hij op een bruiloft een paar vaten water in wijn en liep Hij op een meer over het water. Op bovennatuurlijke wijze wist Hij soms de gedachten en situaties van mensen. Dat maakte een grote indruk op de mensen. Deze Jezus moest wel door God gezonden zijn.

De dood van Jezus
Jezus ontving tijdens Zijn leven openbaringen van God over de toekomst. Op een dag vertelde Hij zijn volgelingen dat Hij zou gaan sterven. Ze snapten er niets van. Wat bedoelde Hij daarmee?
Jezus had vrienden, maar ook vijanden die Hem wilden vermoorden. Een groep religieuze leiders uit die tijd maakten een plan om Hem te doden. Ze legden contact met Judas, één van Jezus volgelingen, en kochten hem om met geld om Jezus te verraden.
Op een avond was Jezus op een berg net buiten de stad Jeruzalem aan het bidden. Hij wist al dat Hij verraden zou worden en zocht steun bij God, Zijn Vader. Toen het nacht was, kwam Judas met een grote groep religieuze leiders en soldaten en zij namen Hem gevangen. Ze brachten Jezus naar de Romeinse rechter. Daar kwamen ze met allerlei valse beschuldigingen en zetten de rechter onder druk. Uiteindelijk werd Jezus veroordeeld tot de kruisdood. Buiten de stad op een berg werd Hij aan een kruis gespijkerd en daar stierf Hij.

De opstanding uit de dood
Het lichaam van Jezus werd in een graf gelegd. De religieuze leiders wisten dat Jezus had gezegd dat Hij zou sterven, maar ook dat Hij na drie dagen opgewekt zou worden uit de dood. Ze geloofden dit natuurlijk niet maar waren bang dat de volgelingen van Jezus het lichaam zouden stelen. Dan zou het toch lijken alsof Jezus inderdaad opgestaan was uit de dood. Daarom werd het graf goed afgesloten met een grote steen en werd het bewaakt door wachters.
Na drie dagen gebeurde er inderdaad wat Jezus over de toekomst gezegd had. Het begon net licht te worden toen er een grote aardbeving kwam en een engel van God de steen voor de opening weghaalde. De wachters beefden van angst. De engel zei: “Hij is niet meer hier, Hij is opgestaan uit de dood.”
Jezus was door de kracht van God weer levend gemaakt en het graf was leeg.
In de dagen daarna verscheen Jezus meerdere keren aan zijn volgelingen. Eén keer verscheen hij zelfs aan een groep van meer dan 500 volgelingen.

Wat heeft Jezus voor jou gedaan?
Wat een verhaal! Iemand die opstaat uit de dood! Er moet meer in dit verhaal zitten. En dat is zo! De dood en opstanding van Jezus zijn de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van de mensheid.
Jezus wist al dat Hij zou gaan sterven en ging daarom vrijwillig met de aanklagers mee. Hij was onschuldig, maar verdedigde zich niet. Waarom?
De Bijbel zegt dat alle mensen verkeerde dingen hebben gedaan. (de Bijbel noemt dat: zonde.) Laten we eerlijk zijn: geen mens is zonder zonden. De zonde heeft een enorme scheiding gemaakt tussen God en de mensen. De relatie tussen God en mensen is verbroken.

De Bijbel zegt dat God uiteindelijk recht zal spreken over de zonde van elk mens. Hij is namelijk een liefdevolle God, maar ook een rechtvaardige rechter. En net als elke goede rechter kan ook Hij het kwaad niet door de vingers zien. Alle mensen zullen op een dag voor God staan en veroordeeld worden. De straf zal inhouden: weggestuurd worden naar een verschrikkelijke plek ver bij God vandaan.

Maar God houdt enorm veel van de mensen en wil de mensen niet straffen. Daarom heeft Hij zelf een oplossing gevonden. Uit liefde voor ons, zond God Zijn eigen Zoon Jezus naar de aarde.
Jezus stierf een verschrikkelijke dood aan het kruis. Met Zijn dood betaalde Hij de straf voor de zonde van alle mensen. Jezus nam dus onze plaats in en daardoor kwam onze straf op Hem terecht. Hij hoefde dat niet te doen, maar deed het vrijwillig uit liefde voor jou en mij. Hij is de Redder van onze zonden en de enige redding die er is. Er is geen ander manier waardoor een mens gered kan worden dan door wat Jezus heeft gedaan.
Door wat Jezus heeft gedaan biedt God nu aan elk mens een geschenk aan. Hij biedt je totale vergeving aan voor al jouw zonden. Hij biedt je ook een persoonlijk relatie en een eeuwig leven met Hem aan.
Jezus was onschuldig, maar gaf uit liefde Zijn leven voor jou. Hoeveel mensen hebben hun leven voor jou gegeven? Jezus deed het!

Geloof in Jezus
God biedt elk mens dus een geschenk aan. Maar hoe ontvang je dit geschenk van vergeving en eeuwig leven met Hem? De Bijbel zegt dat je dat maar op één manier kunt ontvangen: door te geloven in Jezus. Daar wordt mee bedoeld dat je met je hart aanneemt wat Jezus voor jou heeft gedaan. Kijk maar eens wat de Bijbel daarover zegt:
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

“Geloof in de Heer Jezus,’ antwoordden ze, en u zult gered worden…” (Handelingen 16:31)

“Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered.” (Romeinen 10:9)

“God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven vinden we in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” (1 Johannes 5:11-12)

Dit is geweldig nieuws! Je kunt het niet kopen met geld, je kunt er niet goede dingen voor doen om het te verdienen, je kunt het alleen krijgen door te geloven in wat Jezus heeft gedaan.
Sommige mensen vinden het moeilijk om dit gratis geschenk van God te ontvangen. Het kan toch niet zo simpel zijn? Ik kan het toch niet gratis en voor niets krijgen denken ze dan. Ze begrijpen niet dat het voor ons wel gratis en voor niets is, maar dat het wel heel veel kostte voor Jezus. Hij betaalde de hoogste prijs voor jou en mij: Zijn leven.

Ik ben door mijn ouders Christelijk opgevoed en loop al mijn hele leven in de kerk mee. Maar dat betekent niet dat ik automatisch Christen ben geworden en Gods geschenk van vergeving en eeuwig leven ontvangen heb. Ik moest Jezus zelf aannemen als mijn Redder. Het maakte niet uit wat mijn ouders geloofden. Mijn relatie met God was en is iets tussen Hem en mij en niemand anders. Toen ik een tiener was heb ik Jezus zelf aangenomen als mijn Redder en geloofd wat Hij voor mij gedaan heeft door te sterven ook voor mij.

In de Bijbel zegt Jezus iets bijzonders:
“Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen eten, ik met hem en hij met mij.” (Openbaring 3:20)

Dit zegt Jezus over zichzelf en Hij klopt ook op jouw deur en spreekt tot je. Misschien heb je tijdens het lezen van dit boekje ook wel Zijn stem gehoord en heeft Hij tot je hart gesproken. Hij nodigt je uit om de deur van je leven voor Hem te openen. Als je dat doet, belooft Hij dat Hij in je leven zal komen en met je zal eten. Met “eten” bedoelt Hij dat Hij relatie met je zal hebben.

Je kunt het geschenk van God nu ontvangen:

1. Erken dat je gezondigd hebt en Zijn vergeving nodig hebt.
2. Geloof dat alleen Jezus je kan redden van jouw zonden. Geloof dat Hij voor jouw zonden gestorven is. Geloof dat Hij is opgestaan uit de dood.
3. Nodig Jezus uit in je leven en ga Hem volgen.

Je kunt dit doen door het volgende gebed met je hart te bidden:

“God, ik begrijp nu, dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik heb tegen U gezondigd.
Jezus, ik geloof dat U aan het kruis bent gegaan en dat U de straf voor mijn zonden heeft gedragen. Ik neem U aan als mijn Redder en Heer.
Dank U God, dat het nu in orde is tussen U en mij. Ik geloof dat al mijn zonden nu zijn vergeven. Ik geloof dat ik nu Uw kind ben. Ik geloof dat ik nu eeuwig leven heb. Ik wil U leren kennen en U volgen. Ik geef mijn leven aan U. Amen.”

Als je dit gebed met je hart hebt gebeden is er voor jou een deur open gegaan naar een heel nieuw leven: een leven met Jezus!

Sommige mensen stellen een keuze voor Jezus uit. Ze denken dat ze eerst goed moeten leven of er nog niet aan toe zijn. “Misschien later”, denken ze.
Met enige klem wil ik tegen je zeggen: “God heeft alles gegeven voor jou zodat jij nu, vandaag, kunt komen zoals je bent. Hij nodigt je juist uit om te komen zoals je bent, met al je tekortkomingen.
Je weet niet of je morgen nog leeft, maar vandaag kun je leven ontvangen: eeuwig leven.
Stel niet uit, maar maak vandaag nog een keus voor Jezus.”

Wat gebeurt er als je ‘ja’ tegen Jezus zegt?
Op het moment dat je “ja” tegen Jezus zegt gebeuren er een aantal dingen in je leven. Ze zijn een feit geworden. Je hoeft er dus niet aan te twijfelen.

Jezus is in je leven gekomen (Openbaring 3:20)
Voor mensen die niet geloven in God en Jezus, lijkt het geloof onwerkelijk. Dit verandert allemaal als je in Jezus gelooft en “ja” tegen Hem gezegd hebt. Hij is dan echt in je leven gekomen en je zal dat gaan ervaren.
Je kunt het vergelijken met een huis waar iemand komt wonen. Jij bezit dat huis en op een dag klopt Jezus aan je deur. Hij zegt dat Hij bij jou wil komen wonen. Jij doet de deur voor Hem open en heet Hem welkom in je huis. Hij blijft bij jou wonen in je huis.
Zo mag jij er zeker van zijn dat Jezus altijd bij je blijft.

Je zonden zijn vergeven (Handelingen 10:43, Colossenzen 1:14)
In dit boekje heb je al gelezen dat elk mens gezondigd heeft en op een dag voor God, de rechter, moet verschijnen. Hij zal dan een eerlijke straf bepalen. In jouw geval is Jezus naar je toe gekomen en bood zichzelf aan om jouw straf te dragen. Jij hebt “ja” tegen Jezus gezegd. De rechter is hiermee akkoord gegaan en al jouw overtredingen (zonden) zijn vergeven.
Misschien zijn er dingen die je gedaan hebt, waar je je nog schuldig over voelt. Ook deze dingen zijn door God vergeven. Sterker nog… er is geen zonde van jou aan de vergeving van God ontglipt. Je kunt er zeker van zijn dat al jouw zonden vergeven zijn. Dit is geweldig en je hoeft je er niet meer schuldig over te voelen. Alles is nu goed tussen jou en God. Hij wil dat je geniet van de vrijheid die Hij je gegeven heeft door je zonden allemaal te vergeven.
Ook als je opnieuw zondigt kan je altijd naar Hem toe gaan en zal Hij je vergeven. Kijk maar eens wat de Bijbel daarover zegt:

“Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van alles wat we verkeerd hebben gedaan.” (1 Johannes 1:9)
Je hebt eeuwig leven gekregen (Johannes 3:16)

Aan verschillende mensen heb ik de vraag gesteld: “Als je komt te sterven, weet je dan zeker dat je naar de hemel gaat en eeuwig leven hebt?” Uit het antwoord van de mensen blijkt dat heel veel mensen daaraan twijfelen en het niet zeker weten.
Als je in Jezus gelooft hoef je niet meer te twijfelen. Je hebt Jezus door te geloven aangenomen en Jezus heeft jou beloofd dat je nu eeuwig leven hebt. Jij hebt nu een nieuw leven met Hem, maar ook na de dood zal je eeuwig verder leven met Hem.

Je bent een kind van God geworden (Johannes 1:12)
God zelf noemt jou nu Zijn geliefde kind en Hij wil met jou omgaan als een goede Vader. Je zult gaan ervaren hoe geweldig goed Hij is.

Je hebt een relatie met God waarin je Hem persoonlijk kunt leren kennen (Johannes 17:3)
Jouw relatie met God kan je goed vergelijken met andere relaties. Je zult Hem door de tijd heen steeds meer gaan ervaren en beter leren kennen. Het is heel bijzonder: jij hebt een persoonlijke relatie met de God die de hemel en de aarde en alles gemaakt heeft.

Wat betekent het om Jezus te volgen?
Je hebt een keuze gemaakt om Jezus aan te nemen en Hem te volgen. Jezus volgen betekent dat je met Hem op pad gaat en Hem betrekt in alle dingen van je leven.

Jezus volgen betekent vriendschap
Als je Jezus steeds beter gaat leren kennen zal je tot de conclusie komen dat je de beste vriend gevonden hebt die je je maar kunt wensen.
Het gaat om een echte vriendschap. Ga achter Hem aan en je zult Zijn vriendschap gaan ervaren.

Jezus volgen betekent gehoorzaamheid
Jezus is een geweldige vriend van je geworden, maar Hij is ook je Koning en Heer geworden.
Je bent niet alleen inwoner van het land waar je nu woont, maar ook inwoner van het Koninkrijk van Jezus. Hij is daar de Koning van.

Een Christen eert Koning Jezus. Eén manier om dat te doen is door gehoorzaamheid. Als Jezus iets van je vraagt dan gehoorzaam je Hem. Dat betekent dat je het belangrijker vindt wat Hij denkt, vindt of wil dan wat jij denkt, vindt of wil. Gelukkig is Hij een goede Koning en heeft het beste met je voor. Als je naar Hem luistert zal je Zijn zegen gaan ervaren in je leven. Het zal je een hoop pijn, moeite en verkeerde keuzes besparen.
En ja, dat vraagt zeker zo nu en dan moeilijke keuzes van jou. Maar onthoud: Jezus heeft het beste met je voor en maakt iets prachtigs van je leven.

Jezus volgen betekent niets achterhouden
Je kunt je leven met Hem vergelijken met een huis met kamers. Jij bezit dat huis en je hebt Jezus binnengelaten. Hij krijgt van jou een sleutel van een kamer om in te wonen. Maar wat blijkt?… er zijn nog een aantal kamers in je huis die op slot zijn. Daar mag Jezus van jou niet komen. In deze kamers zijn je verborgen stiekeme zonden of verslavingen waar je mee worstelt. Maar ook de dingen die je moeilijk vindt: je onzekerheden en pijn, de dingen die je eigenlijk niet met Jezus durft te delen.
Dit alles zorgt ervoor dat je niet vrij bent en je niet vrij voelt.
Op een dag heb je er zo genoeg van dat je het er met Jezus over hebt en alles met Hem deelt. Hij zegt tegen je: “Als je Mij nu de sleutels geeft van al die kamers dan zal Ik samen met jou je hele huis op orde brengen. Ik ga je helpen!”

Dit is een proces waarin Jezus je zelf dingen leert en laat ontdekken.
Geef Jezus elke kamer van jouw leven. Hij zal ze samen met jou opruimen en iets moois van je leven maken.

Nieuw Leven

Nieuw Leven
God de Vader
Wie is Jezus?
Wie is de Heilige Geest?
De Bijbel
Praten met God
De kerk
De toekomst

 

Scroll naar boven